Facebook Centrum Edukacji MERITUS
Strona GłównaOferty WspółpracyRealizacja projektów  POKL w ramach EFS z Centrum Edukacji MERITUSKorepetycje w MielcuKontakt z Firmą

Zajęcia Profilaktyczne

O działalności profilaktycznej

   Nasza firma istnieje od października 2009 roku. Stworzona została z pasji i chęci mówienia na ważne tematy w sposób prosty, bezpośredni i przekonujący, gdyż zajęcia profilaktyczne tylko wtedy mają sens, kiedy robią na odbiorcy silne wrażenie, które trwale zapada w pamięć i przypomina się w sytuacji ewentualnego zagrożenia, z którym młody człowiek może się zetknąć w bliższej lub dalszej przyszłości. Potrzebna jest do tego rzetelna i aktualna wiedza oraz umiejętność przekazywania treści w jasny i niebanalny sposób oraz nawiązania kontaktu z uczestnikami.

   Oprócz niezbędnego wyższego wykształcenia wraz z przygotowaniem pedagogicznym, uprawniającym do nauczania w szkołach wszystkich szczebli posiadamy prawie trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i kadry pedagogicznej, których skuteczność i jakość potwierdzają referencje i podziękowania przesłane przez placówki oświatowe oraz Urzędy Gmin, z którymi współpracujemy. Na naszą praktykę składają się liczne zajęcia i rozmowy z uczniami w różnym wieku oraz ich rodzicami i doświadczenia przekazane nam przez dyrektorów, pedagogów, psychologów szkolnych i nauczycieli. Według danych zebranych na dzień 3 lutego 2015 r. w naszych zajęciach wzięło udział 18478 uczniów. Przeszkoliliśmy także 549 nauczycieli i 5881 rodziców.

   Oferowane przez nas tematy są bardzo różnorodne, prowadzone w nowoczesny sposób, przy użyciu multimedialnych technik, obrazujących przekazywane treści.

1. Multimedialne zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół wszystkich szczebli, prowadzone
     przez naszą firmę w szkołach

Oferowane tematy zajęć:
Przemoc i agresja w mediach oraz w grupie rówieśniczej
Uzależnienie od komputera i Internetu
Dopalacze i narkotyki
Napoje energetyczne oraz inne szkodliwe artykuły spożywcze
Cyberprzemoc
Alkoholizm
Uzależnienie od nikotyny
Jestem sobą, mam własne zdanie – asertywność
Mechanizmy manipulacji w mediach
Prawo w sieci internetowej
Motywacja do nauki
Techniki uczenia się i zapamiętywania
Bezpieczeństwo
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Doradztwo zawodowe
Zdrowy styl życia
Aborcja
Anoreksja i bulimia
Działalność sekt religijnych
Szkodliwe i niebezpieczne duchowości


Wszystkie zajęcia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych, multimedialnych technik, gdzie wizualizacja odgrywa bardzo ważną rolę. Każda lekcja bazuje na ciekawym materiale filmowym (zatwierdzonym przez MEN), stanowiącym podstawę rozmowy z uczniami. Filmy dokumentalne, reportaże i krótkometrażowe spektakle wyświetlane są na dużym ekranie, w wysokiej jakości obrazu i dźwięku. W zrozumieniu i przyswajaniu treści pomagają profesjonalnie opracowane multimedialne prezentacje oraz interaktywne plansze, pozwalające uczniom na aktywne uczestnictwo w zajęciach. Nowoczesny sprzęt umożliwia prowadzenie zajęć w szkole – zarówno w klasie, dla mniejszej grupy młodzieży, jak i w auli, dla większej liczby uczestników (np. uczniów kilku klas).

Oto lista nowoczesnych środków dydaktycznych, wykorzystywanych przez nas podczas zajęć:

• Filmy edukacyjne - fabularne
• Filmy edukacyjne – dokumentalne
• Reportaże
• Prezentacje multimedialne
• Plansze interaktywne
• Multimedialne gry i zabawy edukacyjne
• Interaktywne drzewko decyzyjne
• Animacje
• Zdjęcia
• Podręczniki elektroniczne
• Quizy i ćwiczenia interaktywne

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania w szkole.

Nasza oferta stanowi interesujące urozmaicenie godzin wychowawczych oraz wpisuje się w prowadzone przez szkoły programy profilaktyczne.

Jeżeli zainteresuje Państwa nasza oferta, na Państwa życzenie prześlemy szczegółowy program i scenariusz lekcji na wybrany temat.

Czas trwania zajęć: 60-90 minut (w zależności od uzgodnienia)

Nasze zajęcia mogą zostać sfinansowane przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta pod który szkoła podlega, z funduszy działu zajmującego się profilaktyką uzależnień (z tzw. funduszu alkoholowego).

2. Multimedialne zajęcia profilaktyczne dla rodziców (głównie podczas wywiadówek)

Oferowane tematy zajęć
Jak rozmawiać z dzieckiem
Jak zmotywować dziecko do nauki
Komunikacja w rodzinie a współczesne zagrożenia
Skuteczna komunikacja pomiędzy szkołą a rodzicami.
Agresja i przemoc – wzorce rodziny i mediów
Komputer i Internet – zagrożenie XXI wieku
Środki psychoaktywne (dopalacze i narkotyki)
Napoje energetyzujące
Cyberprzemoc
Alkohol wśród uczniów – narastający problem
Nikotyna – powolny zabójca
Jak wychować asertywne dziecko
Manipulacja w mediach
Prawo w sieci internetowej
Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna – zalety współpracy oraz zagrożenia wynikające z jej braku
Doradztwo zawodowe – wybór przyszłości dziecka
Aborcja
Anoreksja i bulimia
Sekty religijne
Szkodliwe i niebezpieczne duchowości


Czas trwania wszystkich zajęć: do uzgodnienia (ok. 30-60 min)

3. Warsztaty profilaktyczne dla kadry pedagogicznej

Wszystkie warsztaty prowadzimy przy pomocy nowoczesnych, multimedialnych technik, gdzie wizualizacja odgrywa bardzo ważną rolę. W zrozumieniu i przyswajaniu treści pomagają profesjonalnie opracowane multimedialne prezentacje, zdjęcia tematyczne oraz interaktywne plansze, pozwalające uczestnikom na czynne uczestnictwo w zajęciach.

• Dla uczestników wydajemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Oferowane tematy zajęć
Dopalacze i narkotyki w szkole – jak sobie z nimi radzić
Jak zmotywować uczniów do nauki
Kurs Pierwszej Pomocy

4. Kompleksowy program profilaktyczny: INTERNET BEZ ZAGROŻEŃ
     Multimedialne zajęcia ogólne i warsztatowe

W programie mogą uczestniczyć następujące grupy osób:

Grupa 1. Uczniowie szkół wszystkich szczebli (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)
Grupa 2. Rodzice uczniów
Grupa 3. Nauczyciele

Charakterystyka programu profilaktycznego:
Każda grupa uczestniczy w ogólnych multimedialnych zajęciach profilaktycznych odbywających się przy pomocy odpowiedniego sprzętu audiowizualnego. Materiały dydaktyczne i sposób przedstawiania treści są odpowiednio dostosowane do grupy oraz wieku odbiorców. Następnie odbywają się zajęcia warsztatowe, które ukazują nowe treści w sposób bardziej szczegółowy. Wykorzystujemy tu takie metody i środki dydaktyczne, których celem jest wzrost poziomu zaangażowania uczestników poprzez ćwiczenia, scenki, pracę w grupach, itp.

Harmonogram:
Grupa 1: (uczniowie)
Grupa 2: (rodzice uczniów)
Grupa 3: (nauczyciele)

Ponadto oferujemy:

1. Plakaty do powieszenia dla każdej klasy uczestniczącej w programie na temat: Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci
2. Foldery informacyjne dla rodziców i nauczycieli (opisujące omawianą problematykę)
3. Certyfikaty dla uczniów o uczestniczeniu w programie profilaktycznym (kolorowe, format A5 w antyramie)
4. Certyfikat dla szkoły o uczestniczeniu w programie
5. Świadectwo uczestnictwa w programie dla nauczycieli

5. Multimedialne zajęcia profilaktyczne w terenie

Tematyka multimedialnych zajęć profilaktycznych w terenie jest taka sama jak w punkcie 1 (do wyboru), ale odbywają się one w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym. Zajęcia są w tym wypadku połączone z wyjazdem i zabawą – jest to bardzo atrakcyjna forma, ułatwiająca nawiązanie dobrego kontaktu z uczniami oraz ukazująca sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu i wartość wspólnej zabawy w gronie koleżanek i kolegów, co pozytywnie wpływa na przyswajanie przekazywanych treści.

6. Wycieczki edukacyjne i profilaktyczne

Możemy zorganizować wycieczkę w dowolne miejsce w Polsce. Tematy zajęć przeprowadzanych na wycieczkach są do uzgodnienia – mogą to być zarówno lekcje historii, mieszczące się w programie nauczania, jak również tematy związane bezpośrednio z odwiedzanymi miejscami. Mogą to również być tematy profilaktyczne, wymienione w punkcie 1.

7. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

"Bądź odpowiedzialnym sprzedawcą"

Jak wynika z przeprowadzonych badań, problem sprzedaży alkoholu nieletnim (pomimo istniejącego ustawodawstwa) jest wciąż bardzo aktualny. Jedną z ważnych dróg do zapobiegania wynikającym z tego problemom i zagrożeniom jest budowanie i kształtowanie świadomości sprzedawców. Nasze szkolenie wpisuje się w tę działalność. Ma ono za zadanie nie tylko zapoznanie ich z przepisami prawa i konsekwencjami łamania go – równie ważne jest wpłynięcie na ich osobistą postawę tak, aby odmowa sprzedaży alkoholu nieletniemu wynikała z osobistego przekonania o wychowawczej wartości takiej postawy i świadomości bycia moralnie odpowiedzialnym za ewentualne skutki.

Program zajęć:

I. Alkohol i związane z nim problemy zdrowotne i społeczne
1. Przyczyny sięgania po alkohol (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których sięgają po niego nieletni)
2. Zdrowotne i społeczne skutki nadużywania alkoholu przez młodzież i dorosłych
3. Konfrontacja: obalanie niektórych mitów związanych z alkoholem oraz przeciwstawienie złych skutków jego używania ewentualnym korzyściom (praca warsztatowa)

II. Prawo a sprzedaż alkoholu
1. Dane statystyczne, uświadamiające wpływ spożywania alkoholu przez nieletnich na wzrost liczby popełnianych przez nich przestępstw i spowodowanych wypadków
2. Polskie prawo a sprzedaż alkoholu (Przepisy zawarte w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i konsekwencje ich łamania) ze szczególnym naciskiem na zakaz sprzedaży osobom nie mającym ukończonych 18 lat
3. Odpowiedzialność sprzedawcy w sensie etycznym, moralnym i wychowawczym
4. Reklama alkoholu i informacje, które muszą być umieszczone w punkcie sprzedaży

III. Zajęcia warsztatowe: Postawa sprzedawcy wobec nieletniego, nietrzeźwego i agresywnego klienta
1. Jak nie dać się zwieść, czyli rozpoznawanie wieku oraz stanu trzeźwości osoby kupującej napoje alkoholowe
2. Asertywna odmowa sprzedaży: praktyczne przykłady zastosowania asertywności w różnych sytuacjach (klient nieletni, nietrzeźwy, agresywny) i sposoby radzenia sobie w sytuacjach problemowych

IV. Zakończenie
1. Prezentacja wypowiedzi młodych osób, które doświadczyły negatywnych skutków alkoholu
2. Analiza pytań najczęściej zadawanych przez sprzedawców

Forma zajęć: Szkolenie prowadzone jest przy pomocy nowoczesnych, multimedialnych technik, gdzie wizualizacja odgrywa bardzo ważną rolę. W zrozumieniu i przyswajaniu treści pomagają profesjonalnie opracowane multimedialne prezentacje, filmiki oraz interaktywne plansze, pozwalające uczestnikom na aktywny udział w szkoleniu.

Posiadamy własne pełne wyposażenie wizualno-dźwiękowe

Czas trwania szkolenia: 3 godz. dydaktyczne

Prowadzący: Trenerzy doświadczeni w zakresie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania uzależnieniom oraz zapobiegania zachowaniom niebezpiecznym, posiadający wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne.

Liczba uczestników: do uzgodnienia

8. Szkoła Trzeźwo Myślących Kierowców

Szkolenie warsztatowe dla kandydatów na kierowców oraz dla kierowców

Niniejszy program wpisuje się w działania gminy w ramach Ogólnopolskich Kampanii Edukacyjnych PARPA „Wyhamuj w porę” oraz „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Program pozwala uczestnikom dostrzec zagrożenia w ruchu drogowym spowodowane spożywaniem alkoholu. Mając na uwadze, iż sprawcami największej liczby wypadków są młodzi ludzie, należy do nich kierować profesjonalną i skuteczną działalność profilaktyczną. Nasze działania w tym zakresie znajdują swe odzwierciedlenie w Gminnych Programach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Zdobyta przez uczestników szkolenia wiedza i umiejętności często stanowi jedyne źródło informacji na temat niebezpiecznego związku kierowcy z alkoholem.

Program zajęć:

1. Odpowiedzialność kierowcy za życie i zdrowie pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego
2. Konfrontacja: obalanie niektórych mitów związanych z alkoholem
3. Przedstawienie wpływu alkoholu na organizm kierowcy
4. Trzeźwienie – czy ten proces można przyspieszyć?
5. Wypiłem i kieruję pojazdem – co ryzykuję i co mi grozi?
6. Wypadki spowodowane nietrzeźwością kierowców
7. Przeliczanie spożytych ilości alkoholu na promile we krwi (licznik trzeźwości)
8. Kierowca pod wpływem alkoholu – test z użyciem alkogogli
9. Czy umiem powiedzieć nie - asertywna odmowa spożywania alkoholu: praktyczne przykłady zastosowania asertywności w różnych sytuacjach i sposoby radzenia sobie w sytuacjach problemowych

Adresaci zajęć:

• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
• Kandydaci uczestniczący w kursie na kierowców,
• Kierowcy, którym zatrzymano prawo jazdy za jazdę po spożyciu alkoholu,
• Kierowcy zawodowi.

Forma zajęć: Szkolenie prowadzone jest przy pomocy nowoczesnych, multimedialnych technik, gdzie wizualizacja odgrywa bardzo ważną rolę. W zrozumieniu i przyswajaniu treści pomagają profesjonalnie opracowane multimedialne prezentacje, filmiki oraz interaktywne plansze, pozwalające uczestnikom na aktywny udział w szkoleniu.

Posiadamy własne pełne wyposażenie wizualno-dźwiękowe

Czas trwania szkolenia: 2 godz. dydaktyczne (2x45 min)

Prowadzący: Doświadczeni trenerzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania uzależnieniom oraz zapobiegania zachowaniom niebezpiecznym, posiadający wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne.

Liczba uczestników: do uzgodnienia

9. Inne zajęcia multimedialne

Multimedialne zajęcia z przedmiotów humanistycznych, prowadzone przez naszą firmę w szkołach
Multimedialne zajęcia okolicznościowe, prowadzone przez naszą firmę w szkołach
Lekcje żywej historii


10. Publikacje i materiały profilaktyczne


Publikacje i materiały profilaktyczne:

Oferujemy sprzedaż publikacji, broszur, plakatów i ulotek o tematyce profilaktycznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Na życzenie klienta wykonujemy różnorodne materiały na tematy profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli o uzgodnionych wartościach treściowych oraz parametrach technicznych.

Oferujemy:

Poradnik dla rodziców: „Jak rozmawiać z dzieckiem”

Jak rozmawiać z dzieckiem      Tytuł: Jak rozmawiać z dzieckiem
     Autorzy: Katarzyna Łysoń, Arkadiusz Łysoń
     Wydawca: Wydawnictwo MERITUS
     ISBN: 978-83-934568-1-9
     Format: A5 (148mm x 210mm)
     Oprawa: miękka
     Liczba stron: 35
     Kategorie: Poradnik
     Rok wydania: 2013
     Cena: 8,00 zł


Opis:

„Jak rozmawiać z dzieckiem” to poradnik adresowany do rodziców, którzy chcieliby zbudować dobre relacje ze swoimi dziećmi, pamiętając, że jest to najlepszy sposób zapobiegania zagrożeniom. W przystępny sposób przybliża on temat komunikacji w rodzinie oraz na prostych, konkretnych przykładach uczy, jak posługiwać się tą wiedzą w praktyce.

Ulotkę dla rodziców: „Internet bez zagrożeń”

Internet bez zagrożeń      Tytuł: Internet bez zagrożeń
     Autorzy: Katarzyna Łysoń, Arkadiusz Łysoń
     Wydawca: Wydawnictwo MERITUS
     Format: A5 (148mm x 210mm - arkusz A4 złożony na pół)
     Oprawa: miękka
     Liczba stron: 4
     Kolor: pełny kolor na każdej stronie
     Papier: kredowy – min. 135 gram
     Cena: ok. 1,50 zł (w zależności od ilości sztuk)Opis:

Świat mediów jest kolorowy, kuszący i bardzo absorbujący. Czy jednak jesteś pewny, że wszystko, z czym styka się Twoje dziecko w tym świecie, jest dla niego dobre? Czy chcesz, żeby było właśnie takie, jakim wychowuje go telewizja i Internet? Jeśli nie – nie pozwól, aby spędzało długie godziny przed ekranem lub monitorem, zamknięte w swoim pokoju i w świecie, który – chociaż jest wirtualny – niesie bardzo realne zagrożenia.

Plakaty profilaktyczne

     Tytuł: Plakaty profilaktyczne
     Wydawca: Wydawnictwo MERITUS
     Format: A3 (297mm x 420mm)
     Liczba stron: 1
     Kolor: pełny kolor jednostronny
     Papier: kredowy – min. 135 gram
     Cena: ok. 2,90 zł (w zależności od ilości sztuk)

Plakat Plakat Plakat PlakatPoniżej można pobrać naszą całą ofertę dotyczącą zajęć profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

Oferta MERITUS
Oferta MERITUS.pdf

Referencje